Rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-50/2020 z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.

Decyzja Rektora Nr R/D.0201-15/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Rektora  Nr R/Z.0201-41/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-33/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zdalnego odbywania zajęć i sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-23/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przedłużania terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-83/2019  z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-28/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20.

Decyzja Rektora NR R/D.0201-14/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020.

Decyzja Rektora Nr R/D.0201-13/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-28/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-25/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku  akademickim 2019/2020.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669)

Regulamin studiów

Regulamin Studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obowiązujący od 1 października 2019 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2019 poz. 787)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie kredytów studenckich. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2468)