Opłaty

Rok akademicki 2020/2021 – studenci studiów niestacjonarnych i stacjonarnych

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-50/2020 z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.

Decyzja Rektora Nr R/D.0201-15/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku  w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2020/2021.

Rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-23/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przedłużania terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-25/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-28/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-83/2019  z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-28/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20

Decyzja Rektora Nr R/D.0201-13/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2019/2020.

Decyzja Rektora NR R/D.0201-14/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020.

  1. Opłaty za usługi edukacyjne

Każdy student, który jest  zobowiązany do uiszczania opłaty za usługi edukacyjne, posiada indywidualne subkonto bankowe, na które należy dokonywać wpłat wg ustalonego harmonogramu.

Numer konta, kwota oraz terminy wpłat można sprawdzić na indywidualnym koncie studenta w systemie Wirtualnej Uczelni, do której student loguje się za pomocą otrzymanego loginu i hasła.

Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie stanu swoich rozliczeń finansowych z Uczelnią, terminowe wpłaty,  a także bieżącą spłatę ewentualnych odsetek.

W indywidualnych przypadkach informacji dotyczących stanu rozliczeń finansowych udziela Centrum Obsługi Studenta w miejscu przyporządkowanym do obsługi danego kierunku.

  1. Opłaty za kształcenie cudzoziemców

Wszelkie informacje dotyczące opłat za kształcenie cudzoziemców znajdują się w załączniku  nr 4 do Zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-25/2019 oraz w decyzji Rektora nr R/D.0201-14/2019 z dnia 30 września 2019.

Numer konta, kwota oraz terminy wpłat można sprawdzić na indywidualnym koncie studenta w systemie Wirtualnej Uczelni, do której student loguje się za pomocą otrzymanego loginu i hasła.

  1. Opłaty za wpisy warunkowe/powtarzanie semestru/ różnice programowe

Opłaty za wpisy warunkowe są wpłacane na indywidualne subkonto bankowe studenta w kwotach ustalonych Zarządzeniem Rektora.

Opłaty za powtarzanie semestru/różnice programowe są wpłacane na indywidualne subkonto bankowe studenta w kwocie  wyliczonej na podstawie iloczynu ilości godzin dydaktycznych do zaliczenia x ustalona stawka za godzinę.

Informacje o numerze konta bankowego, kwocie i terminie płatności można znaleźć w systemie Wirtualnej Uczelni na indywidualnym koncie studenta. Informacje te, można otrzymać również od pracownika Centrum Obsługi Studenta w miejscu przyporządkowanym do obsługi danego kierunku.

  1. Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej należy pobrać z zakładki wzory druków.

Opłaty należy dokonać na numer konta Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 w wysokości ustalonej Zarządzeniem Rektora Uczelni.

W tytule przelewu należy koniecznie podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko, kierunek, tryb studiów, numer studenta.

Do wniosku  o wydanie duplikatu legitymacji należy dołączyć potwierdzenie opłaty za wydanie duplikatu.

  1. Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów

Opłaty należy dokonać na numer konta Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687.

Przy składaniu pracy do obrony w Centrum Obsługi Studenta należy dołączyć potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu.