Rejestracja pracy dyplomowej

Szanowni Studenci,

Od dnia 15 czerwca br. proces dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony oraz jej rejestracji

realizowany będzie za pośrednictwem aplikacji „Dyplomowanie”,

znajdującej się pod adresem https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/51.

W celu zalogowania się do aplikacji należy użyć poświadczeń

takich jak przy logowaniu do Wirtualnej Uczelni.

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-41/2020 w sprawie zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Opłatę za wydanie dyplomu w języku polskim w kwocie 60 zł należy dokonać na numer konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687. W tytule należy wpisać: opłata za wydanie dyplomu, imię i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek.

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym przed odbiorem dyplomu przesyła lub składa osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie) w terminie do 30 dni po terminie obrony poniższe dokumenty:

jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej (egzemplarz wydrukowany dwustronnie i cienko oprawiony, zbindowany, (dwustronne drukowanie dotyczy prac liczących powyżej 50 stron;  prace do 50 stron należy wydrukować jednostronnie); wzór strony tytułowej pracy dyplomowej jest dostępny TUTAJ;

Oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ewentualnej zgody na udostępnianie pracy w Archiwum Uczelni (druk oświadczenia należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dołączyć do pracy dyplomowej jako jej ostatnią stronę i dopiero wówczas oprawić lub zbindować pracę) Oświadczenie prawa autorskie;

1 płytę CD lub DVD  z zapisaną na niej pracą dyplomową w formacie PDF, umieszczoną w papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać); płyta musi zostać opisana (niezmywalnym pisakiem) następującymi danymi: imię i nazwisko dyplomanta, numer  albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, praca licencjacka/magisterska; jeśli papierowa koperta z płytą nie ma okienka, wszystkie wymienione wyżej dane muszą zostać umieszczone również na kopercie;

Oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną – druk należy wydrukować na ½ kartki A4 (format A5), wypełnić i podpisać, a następnie po złożeniu umieścić w papierowej kopercie razem z płytą CD/DVD zawierającą elektroniczną wersję pracy Oświadczenie;

Raport z kontroli antyplagiatowej zaakceptowany przez promotora wraz załącznikiem nr 1 do procedury antyplagiatowej tj. zgodą na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej;

Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie deklarację udziału w badaniach losów absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć  deklarację w Centrum Obsługi Studenta przy odbiorze dyplomu. 

Ankieta dostępna jest na pod adresem: https://www.abk.up.krakow.pl/deklaracja.html.

Absolwent przed wydaniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich  zobowiązań wobec Uczelni.

Aby otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim w aplikacji Dyplomowanie należy najpóźniej do dnia egzaminu dyplomowego wybrać opcję ” dyplom w języku angielskim”,  dołączając dowód wpłaty w kwocie 40 zł; opłatę należy dokonać na numer konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za wydanie dyplomu, imię i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek.

Dodatkowe informacje

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich kursów i praktyk wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS obowiązujących w programie studiów (liczba punktów ECTS pomniejszona o liczbę punktów przypisanych pracy dyplomowej i egzaminowi dyplomowemu) oraz  uzyskanie z pracy dyplomowej pozytywnych ocen od promotora i recenzenta.

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej przez studenta wyznacza data 30 września. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty złożenia pracy dyplomowej, ale nie później niż do dnia 31 października.

W uzasadnionych przypadkach określonych przez Regulamin Studiów § 38 student może zwrócić się do Dyrektora Instytutu z prośbą o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, jednak nie więcej niż o 1 miesiąc. Prośba studenta musi być zaopiniowana przez promotora.

Student, który zaliczył wszystkie obowiązujące kursy, w tym także seminarium, ale  nie złożył pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie lub nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego, zostaje skreślony z listy studentów zgodnie z § 29  Regulaminu studiów.

Osoba skreślona z listy studentów za brak złożenia pracy dyplomowej do obrony, może za odpowiednią opłatą w ciągu dwóch lat od daty skreślenia przedłożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy za zgodą promotora i Dyrekcji Instytutu.

Dyplom

Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.

Student, który zdał egzamin dyplomowy, staje się absolwentem Uczelni.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do złożenia pracy dyplomowej, muszą mieć uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec uczelni (opłata za świadczenie usług edukacyjnych – dla studentów studiów niestacjonarnych, opłata za różnice programowe, powtarzanie roku/semestru, opłata za obronę eksternistyczną/dwuletnią/, inne opłaty).

Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem), potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, określonego w przepisach szczegółowych ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku.

Absolwenci  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do wypełnienia deklaracji udziału w badaniach losów absolwentów. Deklaracja jest dostępna online na stronie internetowej  Biura Współpracy z Absolwentami absolwenci.up.krakow.pl ; https://www.abk.up.krakow.pl/deklaracja.html.

Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie ankietę student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć w Centrum Obsługi Studenta przy odbiorze dyplomu.

Absolwent przed wydaniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich  zobowiązań wobec Uczelni.